Avropa Birliyi RoHS Sertifikatı

qısa giriş

RoHS Avropa İttifaqı qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş məcburi standartdır və onun tam adı elektrik və elektron avadanlıqlarda müəyyən Təhlükəli Maddələrin istifadəsini məhdudlaşdıran Təhlükəli Maddələr direktividir. Standart 1 iyul 2006-cı ildən rəsmi olaraq tətbiq edilir. O, əsasən, insan sağlamlığı və ətraf mühitin mühafizəsi üçün daha əlverişli hala gətirmək üçün elektrik və elektron məhsulların material və proses standartlarını tənzimləyir. Standart elektrik və elektron məhsullardan qurğuşun, civə, kadmium, altıvalentli xrom, polibromlu bifenillər və polibromlu difenil efirləri aradan qaldırmaq məqsədi daşıyır.

core_icons8